STATUT:

 

Rozdział 1

 

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

 

§ 1

Stowarzyszenia Klub Piłkarski KORONA WARSZAWA zwany dalej „Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym piłkarzy, amatorów piłki nożnej, rodziców i ich dzieci oraz sympatyków piłki nożnej.

 

§ 2

1. Terenem działania Klubu jest Rzeczpospolita Polska.

2. Siedzibą Klubu jest Warszawa.

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 8 ust. 1 i 2 usta­wy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

§ 4

1.     Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz z własnym statutem.

2.     Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związ­ków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sporto­wych.

§ 5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2

 

Cel i środki działania

§ 6

Celem Klubu jest:

1.     Popularyzacja sportu, w tym głównie piłki nożnej w różnych kategoriach wiekowych.

2.     Prowadzenie zespołów sportowych w różnych klasach rozgrywkowych, w tym podziałach wiekowych.

3.     Prowadzenie szkółki piłkarskiej w różnych kategoriach wiekowych, w tym w grupie seniorskiej.

4.     Prowadzenie drużyny piłkarskiej w lidze zgodnie z rozporządzeniami PZPN i jego organów lokalnych.

5.     Szerzenie ducha sportowej rywalizacji.

6.     Organizowanie i prowadzenie własnych lig amatorskich piłki nożnej w różnych kategoriach wiekowych.

7.     Organizowanie imprez i zawodów sportowych masowych i zamkniętych.

8.     Aktywizacja niepełnosprawnych w aktywnych formach pracy w Klubie i/lub na rzecz Klubu.

§ 7

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z klubami sportowymi, władza­mi samorządowymi i sportowymi, firmami zewnętrznymi oraz ze szkołami.

§ 8

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków

i działaczy oraz pomocy innych działalności gospodarczych oraz osób chcących wesprzeć działalność Klubu w każdy sposób, w tym finansowy.

Rozdział 3

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. wspierających.

§ 10

1.     Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być piłkarze, amatorzy piłki nożnej, rodzice i ich dzieci oraz sympatycy piłki nożnej, którzy złoża pisemną deklarację, za­płacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.

2.     Małoletni mogą być członkami Klubu za zgoda ich przedsta­wicieli ustawowych.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1.     Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czyn­nym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.

2.     Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.

3.     Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organi­zowanych przez Klub.

4.     Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach okre­ślanych przez Zarząd Klubu.

5.     Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby praw­ne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno - finansową dla Klubu.

§ 13

Członkowie wspierający mają prawo do:

1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu,

2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.

3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 14

Do obowiązków członków należy:

1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.

2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.

3. Godne reprezentowanie barw Klubu.

4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebra­nie Klubu.

5. Godne reprezentowanie Klubu w czasie działań na rzecz Klubu oraz w życiu prywatnym.

§ 15

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.

2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,

b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 12 miesięcy.

c) działania na szkodę Klubu.

3. Rozwiązanie się Klubu.

Rozdział 4

 

Władze Klubu

 

§ 16

1.     Władzami Klubu są:

a)   Walne Zebranie Klubu,

b)   Komitet Założycielski,

c)   Komisja Rewizyjna.

2.     Kadencja władz trwa 2 lata.

3.     Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.

4.     Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większo­ścią głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§  17

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Klubu zwoły­wane jest przez Zarząd raz na 2 lata.

3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Za­rząd raz na rok.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na wniosek 3/4 ogółu członków.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie póź­niej niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 18

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finan­sowej działalności Klubu,

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarząd Ko­misji Rewizyjnej,

c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkow­skich,

f) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.

2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym termi­nie przy obecności co najmniej 1/2 członków upraw­nionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiado­mieniu.

3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem do­radczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 19

1.     Zarząd Klubu składa się z 3członków wy­bieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród sie­bie wybierają Prezesa i Sekretarza.

2.     Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz w miesiącu.

3.     Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obec­ność co najmniej 2 członków Za­rządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.

4.     W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnie­nia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekreta­rzem.

§20

 

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżąca działal­nością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klu­bu, a w szczególności:

1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i dziabnie w jego imie­niu,

2. wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Klubu,

3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy bu­dżetowych,

4. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

5. przyjmowanie i skreślanie członków,

6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obo­wiązującymi przepisami,

7. składanie sprawozdań z działalności Klubu.

§ 21

 

1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyję­tych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu człon­ka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2 osób uprawnionych do głosowania.

3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwo­łania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeni

§22

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z ... (np. 3-5) członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.

3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekre­tarza.

4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzo­ny przez Walne Zebranie Klubu.

5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statu­towej i finansowej Klubu,

b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwier­dzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzie­lenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Ko­misja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,

e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Wal­nego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgod­nych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

§23

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czyn­nościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przy­jętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu człon­ka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna więk­szością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.

3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 14 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawie­szeniu.

 

§ 24

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Re­wizyjnej - władzom tym przysługuje prawo powołania no­wych członków spośród członków Klubu. Liczba osób powołanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział 5

 

Wyróżnienia i kary

 

§ 25

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu.

3. Zarząd Klubu uprawniony jest do wypłacania wynagrodzenia i nagród po wcześniejszym podjęciu stosownych uchwał.

§26

1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu -Zarządowi przysługuje - zgodnie z regulaminem zatwierdzo­nym przez Walne Zebranie Klubu - prawo wymierzania na­stępujących kar:

a) upomnienia,

b) nagany,

c) zawieszenia w prawach członka na okres do 2 miesięcy,

d) kary finansowej, w tym konieczności dokonania wpłaty na rzecz Klubu,

e) wykluczenia.

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysłu­guje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 7 dni.

3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6

 

Majątek i fundusze Klubu

 

§27

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze:

a) składki członkowskie,

b) dotacje budżetowe na zadania zlecone,

c) darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych,

d) dochody z działalności gospodarczej (np. reklama, sprze­daż towarów, usług),

e) dochody ze sprzedaży majątku,

f)  majątek,

g) karty zawodnicze wszystkich zgłoszonych przez Klub zawodników oraz pozyskanych zawodników z założonymi kartami zawodniczymi,

h) inne źródła.

§28

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wy­magane są podpisy dwóch spośród następujących: Prezesa, Sekretarza lub dwóch upoważnionych członków Zarządu w tym Prezesa lub Sekretarza.

Rozdział 7

 

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

 

§ 29

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2 osób uprawnionych do głosowania.

§ 30

1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2 osób uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.