REGULAMIN

Postanowienia ogólne:

1. Przystąpienie do Klubu następuje po wypełnieniu formularza i umowy.

2. Każdy zawodnik zobowiązany jest do kupna sprzętu sportowego.  

3. Każdy zawodnik zobowiązany jest do regularnego opłacania składek członkowskich ( nieobecność na zajęciach nie wpływa na wysokość składki ). Składki płacimy do 5 każdego miesiąca z góry.

4. Każdy zawodnik ma prawo do rezygnacji z udziału z zajęć. Odbywa się to za pomocą dostarczenia pisemnego wniosku do Klubu. Obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia.

5. W przypadku braku możliwości  uczestnictwa w treningu należy poinformować Trenera.

6. Na zajęcia przychodzimy punktualnie, punktualnością okazujemy szacunek naszym partnerom oraz Trenerowi.

7. Zawodnicy na każde zajęcia powinni mieć picie.

8. Na zajęciach obowiązuje strój klubowy. Nie ma możliwości treningu we własnym stroju. 

9. Okazujemy szacunek naszym rywalom oraz innym osobom.

10. Stawiajmy dobra zespołu na pierwszy miejscu. Jeden za wszystkich wszyscy za jednego.

11. Po rozegranych meczach dziękujemy rodzicom za doping oraz przeciwnikom za walkę.

12. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania sportowego trybu życia, odpowiedniego żywienia oraz higieny osobistej.

13. Zawodnicy są zobowiązani do godnego reprezentowania Klubu podczas treningów oraz życiu codziennym.

14. Zawodnicy są zobowiązani do dbania o własny sprzęt, oraz sprzęt należący do Klubu.

15. Zawodnicy są zobowiązani do wykonywania poleceń Trenera.

16. Podczas zajęć rodzice są zobowiązani do nie podpowiadania dzieciom jak mają grać. Wszystkie sugestie są w gestii Trenera.

17. Podczas meczów/zajęć rodzice mają zakaz przebywania na boisku.

18. Podczas meczów rodzice są proszeni o kulturalny i motywujący doping.

19. Nieprzestrzeganie regulaminu może prowadzić do zawieszenia bądź wykluczenia zawodnika z Klubu.

SKP KORONA WARSZAWA

 

 

Początek strony